et
en
Teksti suurus:
A A A

Isikuandmete töötlemine Kaitseliidus

Meieni jõuab teie eraeluline teave siis kui te kas kirjutate meile, kandideerite tööle või soovite astuda Kaitseliidu liikmeks.

Teie isikuandmeid kaitseme ja kasutame järgmiselt:

Kui kirjutate meile märgukirja või teabenõude, siis kasutame teie isikuandmeid teile vastamiseks.

Kui peame teile vastamiseks teistele isikutele järelepärimisi tegema, avaldame teie isikuandmeid minimaalselt, üksnes hädavajalikus mahus.

Elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi salvestatakse need kontaktandmed, mis te olete oma märgukirjas või teabenõudes meile esitanud, et me saaks teile vastata. Kaitseliidus on neile andmetele ligipääs üksnes neil Kaitseliidu teenistujatel, kellel on vajadus seda dokumenti menetleda. Kaitseliidu kodulehel avalikustatavas dokumendiregistris on näha teie või teile saadetava kirja puhul ainult teie ees- ja perekonnanime initsiaalid.

Kui kanditeerite meile tööle, siis lähtume teie enda poolt avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eeldame, et teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.

Kandidaadil on õigus tutvuda nende andmetega, mis me oleme tema kohta kogunud.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu seaduses sätestatud juhtudel. Teiste kandidaatide andmeid konkurentidele ei avaldata.

Juhul kui kandideerite ametikohale, mis eeldab riigisaladusele juurdepääsu õigust või töötlemisluba, palume teil täita riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra lisad 1-2, lisa 3, lisa 5 ja lisad 6-12. Täidetud ankeedid märgistame kui asustusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid ja edastame need Kaitsepolitseiametile.

Olenevalt ametikohast, millele kandideerite, teeme vajadusel päringu karistusregistrisse.

Kui liitute Kaitseliiduga, siis võtame sooviavalduse blanketil teilt nõusoleku, et võime koguda ja töödelda teie isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse seadust.

Teil on alati õigus tutvuda enda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Andmete väljastamise eest paberkandjal võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest. Keeldume teie tutvumissoovi täitmast üksnes isikuandmete kaitse seaduse § 20 toodud juhtudel kui see võib :
  1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 
  2. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset;
  3. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  4. raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.